2018年6月7日木曜日

20180607 moku nikki


           shinshi fuku no aoki de fujin kutusita sagyougi nado wo kau

           sushi omochikaeri benntou wo kau purasu misoshiru ni oyu wo irete moratta

           makita nado kougu wo utteru misede boushi hizashi yoke handa nado wo kau

           NTT docomo yamamuro

           dokomo no tugi ni nitori ni itte ka-ten ni tuite kiita /demo dokomo no mae kamo
           daiso 100yen shoppu  kawaii jyosei ni inaikara yametakato omotta]to hanashi

           puraza yu sonogo neteta yo at tatami no heyade

           baro- water get

1630 kitaku sugu ni kuroneko yamato saihaitatu irai denwa de

17:53 wtiring

1800 shuppatu furohe


0610 0058
moika

0 件のコメント:

コメントを投稿